Povinná prohlášení pro vinohradnictví a vinařství se podávají do 15. ledna

K sektoru vína patří podávání prohlášení o sklizni a prohlášení o produkci. Zákonný termín podání je do 15. ledna vinařského roku, respektive aktuálně 15. ledna 2020. Oznamují se údaje o výsledcích a určení sklizně, produkci výroby z hroznů révy vinné ke dni 31. prosince 2019. Nepodání povinného prohlášení je posuzováno jako přestupek s možným uložením
pokuty až do výše 5 000 000 Kč.

Dozorem nad dodržováním povinností stanovených předpisy Evropské unie a zákonem číslo 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) v aktuálním znění (zákon), je pověřen Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). Do jeho činností patří mimo jiné také vedení registru vinic s evidencí a kontrolou podávaných povinných prohlášení. Tuto činnost vykonává Oddělení registru vinic ve Znojmě – Oblekovicích. Neodevzdání povinných prohlášení s požadovanými údaji je posuzováno jako dopuštění se přestupku.

Prohlášení má také vliv na poskytované podpory v oblasti vinohradnictví a vinařství

Podané prohlášení je jednou ze základních podmínek pro získání podpor při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství. Žadatel musí ve všech kalendářních letech od podání žádosti o podporu (včetně) do podání oznámení o realizaci opatření (včetně) podávat prohlášení o sklizni nebo prohlášení o produkci a prohlášení o zásobách podle zákona, pokud k tomu však má zákonnou povinnost. Státní zemědělský intervenční fond vždy kontroluje včasně a řádně podaná prohlášení při čerpání podpor na restrukturalizaci a přeměnu vinic a investice. Při pozdním podání do patnácti pracovních dnů po stanoveném termínu, kterým je 15. leden 2020, dochází ke krácení. Podání po uvedené lhůtě je důvodem k plnému zamítnutí poskytnutí podpory.

Prohlášení o produkci je jedním z podkladů pro odvody do Vinařského fondu

Dle zákona jsou odvody do Vinařského fondu stanoveny konkrétně ustanovením § 35 odst. 1 písm. a) – b), respektive z vyrobeného vína a registrovaných vinic. U výrobce vína je prohlášení o produkci podkladem pro stanovení výše odvodu za příslušný kalendářní rok. Výpočet odvodu je následující: od množství vína uvedeného v prohlášení o produkci se odečtete 10 % tzv. technologických ztrát. Výše odvodu za víno poprvé uvedené do oběhu činí 0,50 Kč z každého litru všech druhů vín vyrobených na území ČR. Odvodová povinnost z vyrobeného vína se vztahuje pouze na výrobce, který vyrobil a v prohlášení o produkci uvedl 1 000 l a více. Podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách Vinařského fondu http:// vinarskyfond.cz/odvody/.

Formuláře prohlášení jsou dostupné na internetových stránkách MZe i ÚKZÚZ

Vzory prohlášení o sklizni a o produkci jsou dány zákonem, respektive zveřejněnými vzory na internetových stránkách Ministerstva zemědělství. Formulář je také umístěn také na webových stránkách ÚKZÚZ – http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/trvale-kultury/formulare-ke-stazeni/ registrace-vinic/

Povinné osoby k podání prohlášení jsou dány legislativně

Mezi hlavní předpisy Evropské unie týkající se pěstitelů a výrobců produktů z révy vinné, patří aktuálně nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2018/273, prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2018/274 a nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1308/2013. Na úrovni národní je to zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů.

Pěstitelé révy i obchodníci s moštovými hrozny podávají prohlášení o sklizni

Pokud má pěstitel vinice s celkovou výměrou větší než 0,1 hektaru (případně menší a uvádí její část, či celou sklizeň v jakékoli formě na trh), musí podávat prohlášení o sklizni vždy.
Pokud byla sklizeň nulová, uvede do prohlášení hodnotu 0 (nula) kilogramů. Prohlášení podávají i obchodníci s moštovými hrozny.
Prohlášení o sklizni nemusí obecně podávat:
a) producenti hroznů, jejichž celková produkce hroznů je určena ke spotřebě v nezpracovaném stavu, k sušení nebo k přímému zpracování na hroznovou šťávu,
b) producenti hroznů, jejichž podniky mají méně než 0,1 hektaru plochy vinic a kteří žádnou část své sklizně nebudou v žádné formě uvádět na trh.,
c) osoby, které veškerou svoji produkci zpracovávají na víno nebo si ji nechávají zpracovávat na víno, protože podávají prohlášení o produkci,

Výrobci produktů z hroznů podávají prohlášení o produkci

Dle § 3 odst. 1 písm. o) je výrobcem fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí z vinných hroznů, rmutu, moštu nebo z mladého vína v procesu kvašení produkt tím, že jej zpracovává, včetně jeho zpracování pro jiného výrobce nebo nechává zpracovat za účelem jeho uvádění do oběhu. Mohou to být však i prodejci sudového vína (např. vinotékaři), kteří si nechávají vyrábět víno a následně jej prodávají spotřebiteli.

Pokud má výrobce zahájenou výrobu v provozovně, musí podávat prohlášení o produkci vždy. Jestliže v dotčeném roce nevyráběl, uvede do prohlášení hodnotu 0 (nula) litrů.

Prohlášení o produkci nemusí obecně podávat producenti hroznů podle výše uvedené informace, kdo nemusí podávat prohlášení o sklizni pod písmenem a) a b), a producenti, kteří ve svých zařízeních získají vinifikací nakoupených hroznů méně než 10 hektolitrů vína, které nebylo a nebude v žádné formě uváděno na trh.

Zveřejněné „Vodítko“ a návod na podávání prohlášení

K povinnostem vinohradníků, výrobců vína, obchodníků s hrozny, rmutem, moštem a vínem, obchodních zprostředkovatelů a dovozců bylo vytvořeno vodítko a návod na podávání prohlášení s vysvětlivkami. Tyto dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách ÚKZÚZ http://eagri. cz/public/web/ukzuz/portal/ v oddílu - Trvalé kultury » Registrace » Registrace vinic.

Termíny podání prohlášení

Zákon uvádí v § 29 termíny a obsah povinných prohlášení: (1) Prohlášení o sklizni obsahuje údaje o výsledcích sklizně ke dni 31. prosince téhož vinařského roku a podává se do 15. ledna vinařského roku (aktuálně do 15. 1. 2020).
(2) Prohlášení o sklizni podává rovněž obchodník s moštovými hrozny.
(3) Prohlášení o sklizni nemusí podávat osoba, která veškerou svou produkci zpracovává na víno nebo si ji nechává zpracovat na víno.
(4) Prohlášení o produkci obsahuje údaje o produkci ke dni 31. prosince téhož vinařského roku a podává se do 15. ledna vinařského roku (aktuálně do 15. 1. 2020).

Způsob podání prohlášení

Podání se zasílá na ÚKZÚZ – Oddělení registru vinic, ZnojmoOblekovice, Evropská 16/25, Znojmo, PSČ 671 81.
Preferovaným a nejjednodušším způsobem podání je však prostřednictvím Portálu farmáře – na www.eagri.cz. Po přihlášení a vyplnění uživatelského jména a hesla, které lze získat na podatelně Regionálních odborů SZIF a Centrále SZIF, se klikne na tlačítko „Registr vinic“, dále „Spustit Registr vinic“, vybrat v „Seznamu prohlášení“, vyplnit formulář a již jen stačí kliknout na tlačítko

„odeslat prohlášení“.

Jako další způsob získání a podání formulářů je možné stažení z internetových stránek Ministerstva zemědělství www. eagri.cz, případně ÚKZÚZ www.ukzuz.cz (http://eagri.cz/ public/web/mze/farmar/registrvinic/formulare-k-podani-RV/. Po vytisknutí a vypsání je nutné dokument podepsat a zaslat poštou, případně podat osobně, na adresu ÚKZÚZ – Oddělení registru vinic, Znojmo-Oblekovice, Evropská 16/25, Znojmo, PSČ 671 81.
Možné podání je také prostřednictvím datových schránek příslušného podávajícího.

Informace zasílané elektronicky

Referenti oddělení rozesílají také informace na známé e-mailové adresy subjektům vedených v registru vinic. Identické informace se dále elektronicky zasílají odborným spolkům, vinařským institucím a jiným známým subjektům s žádostí o předání informací co nejširšímu okruhu osob v zájmové oblasti vinohradnictví, vinařství a obchodu s vínem.
Informace dále poskytuje na webových stránkách ÚKZÚZ, Ministerstvo zemědělství ČR na Portálu farmáře, SZPI, Svaz vinařů ČR, Vinařská asociace ČR, Vinařský fond, profesní a zájmové organizace a další subjekty.
Ti, kteří chtějí být informováni o novinkách nejen v oblasti vinohradnictví a vinařství, se mohou přihlásit na stránkách www.eagri.cz. Po přihlášení na uvedenou webovou stránku, je v aplikaci Změna hesla »Nastavit odběr novinek, umožněno vybrat sekci, jejichž novinky chce zájemce odebírat.

Zařazení vín a moštu

V tabulkovém přehledu jsou uvedeny příklady zařazení vín a moštu podle platných evropských nařízení č. 2018/273, č. 2018/274 a č. 607/2009, do označovaných kategorií (například CHOP, CHZO), zejména pro podávání povinných prohlášení o sklizni, o produkci a o zásobách.

V případě dotazů k prohlášením jsme k dispozici na tel. čísle 515 304 119.

Víno s chráněným označením původu (CHOP) Jakostní víno, jakostní víno s přívlastkem, jakostní šumivé stanovené oblasti, jakostní perlivé, jakostní likérové, víno originální certifikace. Víno s chráněným zeměpisným označením (CHZO) Zemské víno (odrůdy zapsané ve Státní odrůdové knize ČR a ostatních zemí EU a dále z odrůd, ze kterých je dovoleno vyrábět zemské víno dle platné vyhlášky č. 88/2017 Sb.). Odrůdové víno bez CHOP/CHZO Odrůdové víno, perlivé, šumivé, likérové (i směsi, kupáže s uvedením názvu odrůdy) – dříve stolní víno. Víno bez CHOP/CHZO Víno – perlivé, šumivé, likérové (bez uvedení odrůdy) – dříve stolní víno. Ostatní Mladé víno v procesu kvašení, šumivé víno dosycené CO2, perlivé víno dosycené CO2. Ostatní hroznový mošt Částečně zkvašený hroznový mošt z hroznů, burčák.

Zdroj: Vinař-sadař